ÖRNEK PL-SQL KODLARI

Bir Schema daki tüm tabloları başka bir schema ya taşıyan Pl-sql kod bloğu.

begin 
for loop_table in 
  (SELECT * from all_tables where owner ='FRK' and TABLE_NAME like 'IS%')

 LOOP 
   execute immediate 'create table 
   DIGERSCHEMA.'||loop_table.table_name||' as
   select * from FRK.'||loop_table.table_name;
   dbms_output.put_line(loop_table.table_name);
 END LOOP loop_table;
end;

Bir Tablodan Alınan veriler ile başka bir tabloya sorgu yaparak tablo oluşturmak ve tabloya insert işlemi gerçekleştiren kod bloğu

DECLARE 
 lv_sayac number:=1;
BEGIN 
  for i in (select * from KITAP_TESPIT)
  loop
    if lv_sayac=1 then
    EXECUTE IMMEDIATE 
      q'|BEGIN execute immediate
        'CREATE TABLE ktp_tspt_dty AS 
        SELECT ADSOYAD,TELNO,TCNO,EPOSTA from |'||i.TABLOISMI|| q'[ where EPOSTA='']'||i.EPOSTA||q'['']'||q'|'; 
        END; 
      |';    
      else 
    EXECUTE IMMEDIATE 
      q'|BEGIN execute immediate 
        'INSERT INTO ktp_tspt_dty 
        SELECT ADSOYAD,TELNO,TCNO,EPOSTA from |'||i.TABLOISMI|| q'[ where EPOSTA='']'||i.EPOSTA||q'['']'||q'|'; 
        END; 
      |'; 
     end if;
     lv_sayac:=lv_sayac+1;
   end loop;
END; 

Yukarıdaki işlemin sql lerini çıkaran plsql kod bloğu

DECLARE 
 lv_sayac number:=1;
BEGIN 
  for i in (select * from KITAP_TESPIT)
  loop
    if lv_sayac=1 then
    EXECUTE IMMEDIATE 
      q'|BEGIN 
        dbms_output.put_line('CREATE TABLE JDBA.ktp_tspt_dty AS 
        SELECT ADSOYAD,TELNO,TCNO,EPOSTA from |'||i.TABLOISMI|| q'[ where EPOSTA='']'||i.EPOSTA||q'['']'||q'|'); 
        END; 
      |';    
      else 
    EXECUTE IMMEDIATE 
      q'|BEGIN 
        dbms_output.put_line('INSERT INTO JDBA.ktp_tspt_dty 
        SELECT ADSOYAD,TELNO,TCNO,EPOSTA from |'||i.TABLOISMI|| q'[ where EPOSTA='']'||i.EPOSTA||q'['']'||q'|'); 
        END; 
      |'; 
     end if;
     lv_sayac:=lv_sayac+1;
   end loop;
END; 

Bir tablodan çekilen verilerle diğer tablonun tüm verilerini update eden Pl sql kod bloğu

DECLARE 
 lv_sayac number:=1;
BEGIN 
  for i in (select * from TEMP_BLOGCU_TESPIT_TEL_abn)
  loop
    EXECUTE IMMEDIATE 
          q'{BEGIN 
            dbms_output.put_line('UPDATE TEMP_BLOGCU_EPSTA_DTY SET TCNO = (SELECT TCNO from }'||i.TABLOISMI|| q'[ where TELNO='']'||i.TELNO||q'['' and rownum=1) WHERE TELNO =]'||q'{''}'||i.telno||q'{'';}'||q'{'); 
            END; 
          }';   
     lv_sayac:=lv_sayac+1;
   end loop;
END; 

Bir gün önceden kaln inactive session ları kill etmek için döngü;

begin
  for i in (select * from v$session where status='INACTIVE' and (sysdate-PREV_EXEC_START)>1)
  LOOP
    --dbms_output.put_line(q'{ALTER SYSTEM KILL SESSION '}'||i.sid||q'[,]' ||i.serial#||q'[']'||' IMMEDIATE;');
    EXECUTE IMMEDIATE(q'{ALTER SYSTEM KILL SESSION '}'||i.sid||q'[,]' ||i.serial#||q'[']'||' IMMEDIATE');
  END LOOP;
end;
/