Oracle 18c Database, Oracle 13c Enterprise Manager Cloud Control Template Installation

Kurulumu Oracle Linuz 7.4 üzerinde yapacağım, Oracle 18c veritabanı yazılımını Grid kurmadan file system üzerinde kurcağım. yazılım kuruluduktab sonra dbca ile oracle ın kendi sitesinden indirdiğimiz 13c Enterprise Manager Cloud Control template datanbasini üzerinde yükleyeceğiz.

Öncelikle veritabanımızdaki gerekli ayarlamaları yapalım. Eğer internet erişimimiz varsa aşağıdaki komutları çalıştırtalım, Preinstallation bizim için oracle kullanıcısını ve gerekli grup ları oluşturarak el ile yapmamız gereken birçok yükleme ve yetki ayarlarını yapacaktır.

yum install -y oracle-database-preinstall-18c
yum update -y

/etc/selinux/config dizinine giderek SELINUX=permissive ifadesini SELINUX=disabled yapıyoruz, sonrasında aşağıdaki komutlar ile firewall kapatılıyor,

systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld

/etc/hosts dizininde giderek makinanınızn ip sini ve isimini ekliyoruz,

<IP-address>  <fully-qualified-machine-name>  <machine-name>

dizinleri oluşturup yetkilerini veriyoruz

mkdir -p /u01/app/oracle/product/18.0.0.0/db
chown -R oracle:oinstall /u01
chmod -R 775 /u01

Ben indiridiğim database dosyasını sahipliği oracle olacak şekilde /u01/app/oracle/product/18.0.0/db dizinin altına koydum.

ardından Oratam değişkenleri için doyamızı oluşturuyoruz /home/oracle altında .setEnv dosyasını oluşturup içerisne benim için aşağıdaki env değerlerini giriyorum.

vi .setEnv

TMP=/tmp; export TMP
TMPDIR=$TMP; export TMPDIR

ORACLE_HOSTNAME=ccontrol; export ORACLE_HOSTNAME
ORACLE_UNQNAME=emrep; export ORACLE_UNQNAME
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASE
DB_HOME=$ORACLE_BASE/product/18.0.0.0/db; export DB_HOME
ORACLE_HOME=$DB_HOME; export ORACLE_HOME
ORACLE_SID=emrep; export ORACLE_SID
ORACLE_HOME_LISTNER=$ORACLE_HOME export ORACLE_HOME_LISTNER
ORACLE_TERM=xterm; export ORACLE_TERM
BASE_PATH=/usr/sbin:$PATH; export BASE_PATH
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$BASE_PATH; export PATH

LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATH
. .setEnv
cd $ORACLE_HOME
./runInstaller

Ekran görüntülerindeki adımları izleyerek Oracle 18c Softwarei kurabilirsiniz.

Burada swap alanı oluşturmadım ben o yüzden hata veriyor ancak bu kuruluma mani bir durum değil ignore ederek devam edebiliriz.

Kurulum içerisinde root kullanıcısı ile bu scriptleri çalıştırmamızı istıyor ardından ok dediğimizde kurulum kendisi devam edecektir.

Oracle 18c software kurulumu tamamlandı. Bunda sonraki kısımda oracle cloud contarol database templatini yükeleyeciz bunun için oracle kullanıcısı ile ortam değişkenlerimizi set ettikten sonra dbca ile database kurulum arayüzünü başlatacağız. aşağıdaki ekran görüntüleri adım adım bu işlemi göstermektedir.

Öncelike indirdiğimiz database template zip dosyasını kurulumunu yaptığımız oracle software in tamplete kısmına yukeleyerk zip ten çıkarmamamız gerekiyorki kurulum sırasında template database i yazılım görebilsin işlem sırasında yaparsak bunu template yazılım tarafından görülemeyecektir. Template i unzip yapacağımız dizin /u01/app/oracle/product/18.0.0.0/db/assistants/dbca/templates/

bu işlem sonrasında;

cd /u01/app/oracle/product/18.0.0.0/db/assistants/dbca/templates/
unzip 18.1.0.0.0_Database_Template_for_EM13_3_0_0_0_Linux_x64.zip

cd /home/oracle
. .setEnv
dbca

_allow_insert_with_update_check parametresinin true olduğundan emin olalım.

alter system set "_allow_insert_with_update_check" = true;

Cloud control veritabanımızda hazır attık cloud control yazılımını kurmaya geldi. Bunun için aşağıdaki dizinleri oluşturyoruz.

mkdir -p /home/oracle/middleware
mkdir -p /home/oracle/agent
mkdir -p /home/oracle/BI_CLUS
mkdir -p /home/oracle/BI_CONF
mkdir -p /home/oracle/swlib

Cloud control yazılımı için indirilen zip dosyalarını zipten çıkarıyoruz. Ardından;

./em13300_linux64.bin

Checking for gcc-4.8.2-16; Not found. Failed <<<< hatasını gidermek için root kullanıcıs ile;

yum install make -y
yum install binutils -y
yum install gcc -y
yum install libaio -y
yum install glibc-common -y
yum install libstdc++ -y
yum install sysstat -y
yum install glibc -y
yum install glibc-devel.i686 -y
yum install glibc-devel -y
yum install libXtst -y

Kernel Hatası için /etc/sysctl.conf içerisindeki değerleri aşağıdaki gibi ayarlıyoruz.

fs.file-max = 65536
kernel.sem = 250 32000 100 128
kernel.shmmni = 4096
kernel.shmall = 1073741824
kernel.shmmax = 4398046511104
kernel.panic_on_oops = 1
net.core.rmem_default = 262144
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048576
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 2
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 2
fs.aio-max-nr = 1048576
net.ipv4.ip_local_port_range = 11000 65000
/sbin/sysctl --system
/sbin/sysctl -p

Sadece Swap hatası kaldı bunu ihmal edebiliriz. Ignore deyip devam ediyoruz.

bu aşama uzun sürüyor…