ORACLE HEALTH CHECK RAPORU OLUŞTURMA

Merhaba bu yazımızda günlük olarak kontrol etmemiz gereken veri tabanı ile ilgili bilgileri bize hazırlayıp Html olarak mail gönderen bir script inceleyeceğiz. Daha önce yayınlanan bir yazıda, Bir DBA olarak günlük, haftalık ve aylık olarak yapılması gereken işlemlerin anlatıldığı bir yazıyı okumak isterseniz aşağıdaki linke başvurabilirsiniz.

Öncelikle makinemizden mail gönderebilmek için ben postfix kullanıyorum, bunun için farklı yöntemler mevcuttur, herhangi bir yöntemi sizde kullanabilirsiniz. Postfix ile mail göndermek için yapılması gerekenleri aşağıda kısaca belirtildi, bunların dışında firewall vs. ayarlarının uygun olduğunu varsayıyoruz.

/etc/hosts dosyası içerisinde IP ve name isimlerinin olması gerekmektedir. Oracle kurulu bir makine üzerinde yaptığımız için bu zaten mevuttur.

$ vi /etc/hosts

<IP>  <hostname>

IP ve Subnetmask bilgilerimize göre /etc/postfix/main.cf içeriğini düzenliyoruz, kendi bilgilerinize göre düzenlemeniz gerekmektedir.

myhostname = server1.example.com
mydomain = example.com
myorigin = $mydomain
inet_interfaces = all
inet_protocols = all
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
mynetworks = 192.168.1.0/24, 127.0.0.0/8
home_mailbox = mail/

posfix servisini restart edelim

$ sudo systemctl restart postfix

Test edelim

$ echo "Test Mail" | mail -r [email protected] -s "Test email subject" [email protected]

Test başarılı ise şimdi asıl konumuza dönebiliriz.

Burada iki adet script hazırlıyoruz bir tanesi crontab ile günlük hangi saatte çalışmasını istiyorsak no saatte çalışacak olan .sh scripti (hcmydb.sh) diğeri ise bu script ile çağrılan bir sql dosyası olacak (hcmydb.sql). öncelikle hcmydb.sh scriptimiz aşağıdaki gibidir.

#!/bin/bash
. /home/oracle/.setEnv
. /home/oracle/.db
########################## MYDB #######################################
export ORACLE_SID=mydb
echo '************************************'>/home/oracle/hc/hc_mydb.log
echo $(date "+%Y/%m/%d %H:%M:%S") : Baslama Zamani>>/home/oracle/hc/hc_mydb.log
rm -rf /home/oracle/hc/hcmydb.html
sqlplus / as sysdba @/home/oracle/hc/hcmydb.sql > /dev/null
if
    test -s /home/oracle/hc/hcmydb.html
then
    echo "Mydb Veritabani health check raporu " | mail -a "/home/oracle/hc/hcmydb.html" -s     "MyDB Veritabani health check raporu " [email protected]   
    echo $(date "+%Y/%m/%d %H:%M:%S") : Gonderildi>>/home/oracle/hc/hc_mydb.log
else
    echo $(date "+%Y/%m/%d %H:%M:%S") : Gonderecek bisey yok>>/home/oracle/hc/hc_mydb.log
fi
echo $(date "+%Y/%m/%d %H:%M:%S") : Bitis Zamani>>/home/oracle/hc/hc_mydb.log

Şimdi kontrollerimizi yaptığımız sql dosyası olan hcmydb.sql dosyamıza bakalım, burada spool kullanılarak bir html dosyasına sql sonuçları yazıldırılmakta ve yukarıdaki hcmydb.sh dosyası sayesinde de bu html dosyası mail olarak gönderilmektedir.


set linesize 132;
set pagesize 100;
--set head off;
set feedback off;
column host format a12
column host_name format a12
column instance_name format a13
column uygulanan_son_zaman format a19
column current_time format a19
alter session set nls_date_format='YYYY-MM-DD HH24:MI:SS';
SET MARKUP HTML ON
spool /home/oracle/hc/hc_esso.html

-- db genel bilgiler
set head off;
select 'GENEL VERITABANI BILGILERI' from dual;
set head on;
select (select name from v$database) db_name,
(select count(*) from dba_data_files) DF_Sayisi,
(select round(sum(bytes/1024/1024/1024)) from dba_data_files) Toplam_DF_Size
,(select round(sum(bytes/1024/1024/1024)) from dba_segments) Toplam_Segment_Size
,(select round(sum(bytes/1024/1024/1024)) from dba_temp_files) Toplam_Temp_Size
 from dual;

--instance durumu
set head off;
select 'INSTANCE DURUMU' from dual;
set head on;
select INST_ID,INSTANCE_NAME,HOST_NAME,VERSION,STARTUP_TIME,STATUS,ARCHIVER,DATABASE_STATUS from gv$instance;

-- Standby guncelleme durumu
set head off;
select 'STANDBY VERITABANLARI GUNCELLEME DURUMU' from dual;
set head on;
SELECT distinct a.thread#, b. last_seq, a.applied_seq, a. last_app_timestamp, b.last_seq-a.applied_seq  ARC_DIFF FROM
   ( select thread#,sequence# applied_seq, next_time last_app_timestamp from gv$archived_log c, (SELECT thread# th, MAX(next_time) last_app_timestamp FROM gv$archived_log WHERE applied = 'YES' GROUP BY thread#) d where  d.last_app_timestamp=c.NEXT_TIME and c.thread#=d.th) a, 
       (select thread#,sequence# last_seq, next_time last_app_timestamp from gv$archived_log c, (SELECT thread# th, MAX(next_time) last_app_timestamp FROM gv$archived_log GROUP BY thread#) d where  d.last_app_timestamp=c.NEXT_TIME and c.thread#=d.th) b WHERE a.thread# = b.thread#;

 
 
-- backup
set head off;
select 'BACKUPLAR' from dual;
set head on;
select SESSION_KEY"Session", INPUT_TYPE, STATUS,
 start_time "Start",output_bytes_display "Size",TIME_TAKEN_DISPLAY "Time Taken"
 from V$RMAN_BACKUP_JOB_DETAILS where start_time>sysdate-1
 order by session_key desc;

select device_type,handle,start_time,completion_time from v$backup_piece where start_time>sysdate-1 order by start_time desc;

 -- tablespace kontrol
set head off;
select 'TABLESPACE KONTROL' from dual;
set head on;
 select
  a.tablespace_name,
 -- a.bytes_alloc/(1024*1024) "TOTAL ALLOC (MB)",
  --a.physical_bytes/(1024*1024) "TOTAL PHYS ALLOC (MB)",
  round(nvl(b.tot_used,0)/(1024*1024*1024),1) "SIZE (GB)",
  round((nvl(b.tot_used,0)/a.bytes_alloc)*100,1) "% USED"
from
  (select tablespace_name,
   sum(bytes) physical_bytes,
   sum(decode(autoextensible,'NO',bytes,'YES',maxbytes)) bytes_alloc
  from
   dba_data_files
  group by
   tablespace_name ) a,
  (select
   tablespace_name,
   sum(bytes) tot_used
  from
   dba_segments
  group by
   tablespace_name ) b
where
  a.tablespace_name = b.tablespace_name (+)
and
  a.tablespace_name not in
  (select distinct
    tablespace_name
  from
    dba_temp_files)
and a.tablespace_name not like 'UNDO%' --and (nvl(b.tot_used,0)/a.bytes_alloc)*100>80
order by 3 desc;

--asm doluluk orani
set head off;
select 'ASM DURUMU' from dual;
set head on;
SELECT g.group_number "Group"
,   g.name     "Group Name"
,   count(*)    "DiskCnt"
,   g.state     "State"
,   g.type     "Type"
,   round(g.total_mb/1024,1) "Total GB"
,   round(g.free_mb/1024,1) "Free GB"
,   round(100-round(g.free_mb/1024,1)*100/round(g.total_mb/1024,1),1) "% USED"
,   round(g.USABLE_FILE_MB/1024,1) "USABLE FILE GB"
FROM v$asm_disk d, v$asm_diskgroup g
WHERE d.group_number = g.group_number and
d.group_number <> 0 and
d.state = 'NORMAL' and
d.mount_status = 'CACHED'
GROUP BY g.group_number, g.name, g.state, g.type, g.total_mb, g.free_mb,g.USABLE_FILE_MB
ORDER BY 1; 

--fra kullanimi
set head off;
select 'FRA KULLANIMI' from dual;
set head on;
select * from v$recovery_area_usage;

--Block Corruption
set head off;
select 'Block Corruption' from dual;
 select FILE#,CORRUPTION_TYPE from V$DATABASE_BLOCK_CORRUPTION;
--ora hatalari
set head off;
select 'ALERT.LOG ORA HATALARI' from dual;
set head on;

SELECT originating_timestamp, MESSAGE_TEXT
    FROM v$diag_alert_ext
     WHERE   originating_timestamp > (SYSDATE - 7)
      AND MESSAGE_TEXT LIKE '%ORA-%' 
      ORDER BY originating_timestamp;
set head off;
select 'DB RESPONSE TIME' from dual;
set head on;
select CASE METRIC_NAME
      WHEN 'SQL Service Response Time' then 'SQL Service Response Time (secs)'
      WHEN 'Response Time Per Txn' then 'Response Time Per Txn (secs)'
      ELSE METRIC_NAME
      END METRIC_NAME,
        CASE METRIC_NAME
      WHEN 'SQL Service Response Time' then ROUND((MINVAL / 100),2)
      WHEN 'Response Time Per Txn' then ROUND((MINVAL / 100),2)
      ELSE MINVAL
      END MININUM,
        CASE METRIC_NAME
      WHEN 'SQL Service Response Time' then ROUND((MAXVAL / 100),2)
      WHEN 'Response Time Per Txn' then ROUND((MAXVAL / 100),2)
      ELSE MAXVAL
      END MAXIMUM,
        CASE METRIC_NAME
      WHEN 'SQL Service Response Time' then ROUND((AVERAGE / 100),2)
      WHEN 'Response Time Per Txn' then ROUND((AVERAGE / 100),2)
      ELSE AVERAGE
      END AVERAGE
from  SYS.V_$SYSMETRIC_SUMMARY 
where  METRIC_NAME in ('CPU Usage Per Sec',
           'CPU Usage Per Txn',
           'Database CPU Time Ratio',
           'Database Wait Time Ratio',
           'Executions Per Sec',
           'Executions Per Txn',
           'Response Time Per Txn',
           'SQL Service Response Time',
           'User Transaction Per Sec')
ORDER BY 1;

--bekleyen islemler
set head off;
select 'BEKLEYEN ISLEMLER' from dual;
set head on;
SELECT * FROM DBA_2PC_PENDING;

 
--degisen parametreler
set head off;
select 'DEGISEN PARAMETRELERIN IZLENMESI' from dual;
set head on;

select instance_number instance--, snap_id
, time, parameter_name, old_value, new_value from (
select --a.snap_id,
to_char(end_interval_time,'DD-MON-YY HH24:MI') TIME, a.instance_number, parameter_name, value new_value, 
lag(parameter_name,1) over (partition by parameter_name, a.instance_number order by a.snap_id) old_pname,
lag(value,1) over (partition by parameter_name, a.instance_number order by a.snap_id)old_value ,
decode(substr(parameter_name,1,2),'__',2,1) calc_flag
from dba_hist_parameter a, dba_Hist_snapshot b , gv$instance v
where a.snap_id=b.snap_id 
and a.instance_number=b.instance_number
) 
where 
new_value != old_value
--and parameter_name not like '__%'
--and instance_number=1
order by 1,2;

-- okuma ve yazma bilgileri
set head off;
select 'FIZIKSEL OKUMA VE YAZMA DEGERLERI' from dual;
set head on;
SELECT a.tablespace_name,
    a.file_id,
    a.file_name,
    b.phyrds,
       ROUND (100 * (b.phyrds / c.phyrds), 2) read_orani ,
    b.phywrts,
       ROUND (100 * (b.phywrts / c.phywrts), 2) wrt_orani     
 FROM v$filestat b,
    dba_data_files a,
    (SELECT SUM (phyrds) phyrds, SUM (phywrts) phywrts FROM v$filestat) c
 WHERE b.file# = a.file_id
ORDER BY 5 DESC;

-- wait eventler
set head off;
select 'WAIT EVENTLER' from dual;
set head on;
SELECT  
  wait_class, 
  NAME, 
  ROUND (time_secs, 2) time_secs,
  ROUND (time_secs * 100 / SUM (time_secs) OVER (), 2) pct
FROM 
  (SELECT 
   n.wait_class, 
   e.event NAME, 
   e.time_waited / 100 time_secs
  FROM 
   v$system_event e, 
   v$event_name n
  WHERE 
    n.NAME = e.event AND n.wait_class <> 'Idle'
  AND 
    time_waited > 0
  UNION
  SELECT 
   'CPU', 
   'server CPU', 
   SUM (VALUE / 1000000) time_secs
  FROM 
   v$sys_time_model
  -- WHERE stat_name IN ('background cpu time', 'DB CPU')
   )
ORDER BY 
  time_secs DESC;

-- user bazinda cpu tuketimi
set head off;
select 'USER BAZINDA CPU TUKETIMI' from dual;
set head on;
select ss.username, sum(VALUE/100) cpu_usage_seconds
from v$session ss, v$sesstat se, v$statname sn
where se.STATISTIC# = sn.STATISTIC#
--and NAME like '%CPU used by this session%'
and se.SID = ss.SID --and ss.status='ACTIVE'
and ss.username is not null
group by ss.username;


-- chained rows
set head off;
select 'CHAINED ROWS' from dual;
set head on;
select 
  owner       c1, 
  table_name     c2, 
  pct_free      c3, 
  pct_used      c4, 
  avg_row_len    c5, 
  num_rows      c6, 
  chain_cnt     c7,
  chain_cnt/num_rows c8
from dba_tables
where
owner not in ('SYS','SYSTEM')
and
table_name not in
 (select table_name from dba_tab_columns
  where
 data_type in ('RAW','LONG RAW')
 )
and
chain_cnt > 0
order by chain_cnt desc
;--Disk Reads
set head off;
select 'DISK READ YAPAN SQL LER' from dual;
set head on;
SELECT module,
    sql_text,
    disk_reads_per_exec,
    buffer_gets,
    disk_reads,
    executions,
    hit_ratio,
    cpu_time
    FROM (
     SELECT module,
     sql_text,
     u.username,
     ROUND ( (s.disk_reads / DECODE (s.executions, 0, 1, s.executions)),2) disk_reads_per_exec,
     s.disk_reads,
     s.buffer_gets,
     s.parse_calls,
     s.sorts,
     s.executions,
     s.rows_processed,
     100 - ROUND (100 * s.disk_reads / GREATEST (s.buffer_gets, 1), 2) hit_ratio,
     s.first_load_time,
     sharable_mem,
     persistent_mem,
     runtime_mem,
     cpu_time,
     elapsed_time,
     address,
     hash_value FROM sys.v_$sql s,sys.all_users u
WHERE s.parsing_user_id=u.user_id and UPPER(u.username) not in ('SYS','SYSTEM') ORDER BY 4 desc) WHERE rownum <= 20;

--invalid objects

set head off;
select 'INVALID OBJELER' from dual;
set head on;

SELECT  owner,object_type,object_name FROM dba_objects
 WHERE status = 'INVALID'
 order by 2,1; 


-- ANALYZE job
set head off;
select 'JOB ANALIZi' from dual;
set head on;

SELECT sid, job, instance FROM dba_jobs_running;
SELECT next_date,broken,interval,what FROM dba_jobs;
SELECT job_name,enabled,restartable,run_count,failure_count,last_start_date,next_run_date FROM DBA_SCHEDULER_JOBS;
SELECT job_name,status,log_date FROM DBA_SCHEDULER_JOB_LOG where log_date>=sysdate-30 and status<>'SUCCEEDED' order by log_date desc;


-- Saatlik arşiv dosyalarının durumu
set head off;
select 'ARCIVELOG OLUSMA BILGISI' from dual;
set head on;
select inst_id,--to_char(first_time,'DD-MON-RR') "Date",
trunc(first_time) "Date",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'00',1,0)),'999') " 00",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'01',1,0)),'999') " 01",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'02',1,0)),'999') " 02",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'03',1,0)),'999') " 03",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'04',1,0)),'999') " 04",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'05',1,0)),'999') " 05",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'06',1,0)),'999') " 06",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'07',1,0)),'999') " 07",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'08',1,0)),'999') " 08",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'09',1,0)),'999') " 09",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'10',1,0)),'999') " 10",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'11',1,0)),'999') " 11",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'12',1,0)),'999') " 12",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'13',1,0)),'999') " 13",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'14',1,0)),'999') " 14",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'15',1,0)),'999') " 15",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'16',1,0)),'999') " 16",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'17',1,0)),'999') " 17",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'18',1,0)),'999') " 18",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'19',1,0)),'999') " 19",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'20',1,0)),'999') " 20",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'21',1,0)),'999') " 21",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'22',1,0)),'999') " 22",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'23',1,0)),'999') " 23"
from gv$log_history where trunc(first_time)>=trunc(sysdate) -7
group by inst_id,trunc(first_time)
order by 1,2 desc;
-- Cache hit yüzdesi
set head off;
select 'CACHE HIT YUZDESI' from dual;
set head on;
  select v3.value ,v1.value , v2.value,
  100*(1 - (v3.value / (v1.value + v2.value))) "Cache Hit Ratio [%]"
from
 v$sysstat v1, v$sysstat v2, v$sysstat v3
where
 v1.name = 'db block gets from cache' and
 v2.name = 'consistent gets from cache' and
 v3.name = 'physical reads cache';
set head off;
select 'PGA CACHE HIT DEGERI' from dual;
set head on;
 select * from v$pgastat 
 where name in ('aggregate PGA target parameter','total PGA inuse','total PGA allocated','maximum PGA allocated','cache hit percentage')
 order by value desc;
  
-- Redologlarin durumu
set head off;
select 'REDOLOG BILGISI' from dual;
set head on;
select group#,type,member from v$logfile where type='ONLINE' order by 1;

-- default password taramasi
set head off;
select 'DEFAULT PASSWORD TARAMASI' from dual;
set head on;
SELECT username,account_status
 FROM dba_users
 WHERE username IN
     ('EXFSYS',
      'MDSYS',
      'ORDPLUGINS',
      'ORDSYS',
      'OUTLN',
      'SI_INFORMTN_SCHEMA',
      'WMSYS',
      'XDB');

-- DBA rolune sahip kullanıcılar
set head off;
select 'DBA ROLUNE SAHIP KULLANICILAR' from dual;
set head on;
select GRANTEE,GRANTED_ROLE,ADMIN_OPTION,DEFAULT_ROLE from dba_role_privs WHERE GRANTED_ROLE='DBA';

-- sysdba rolune sahip kullanicilar
set head off;
select 'SYSDBA ROLUNE SAHIP KULLANICILAR' from dual;
set head on;
SELECT inst_id,username,sysdba,sysoper FROM gv$pwfile_users;

-- Any hakkina sahip kullanicilar
set head off;
select 'ANY HAKKINA SAHIP KULLANICILAR' from dual;
set head on;
 SELECT grantee, privilege, admin_option
  FROM dba_sys_PRIVS
  WHERE   privilege LIKE '%ANY%'
     AND grantee NOT LIKE '%SYS%'
     AND GRANTEE NOT IN ('CLOG', 'DBTOOLS')
     AND GRANTEE IN (SELECT username
              FROM dba_users
             WHERE account_status = 'OPEN')
ORDER BY 1;

-- parametreler
set head off;
select 'DATABASE PARAMETRELERI' from dual;
set head on;
select inst_id,name,value,description from gv$parameter where value is not null;


SET MARKUP HTML OFF SPOOL OFF

exit;

https://github.com/farukcevik/bash/tree/main