PL-SQL BLOB ALANDAKI RESIM DATASINI JPG DOSYASINA DONÜŞTÜREN PROCEDUR (BLOB TO JPG)

Prosedur üç tane parametre alıyor, Birincisi resim datası olan blob data, ikincisi daha önce veritabanında oluşturduğumuz DIRCTORY, bu directory nin gösterdiği yere jpg dosyalarımız yazılacak, birde jpg dosyayı hangi isimle yazacağını ayarladığımız filename parametresini alıyor.

CREATE OR REPLACE PROCEDURE JDBA.blob_to_file (p_blob  IN OUT NOCOPY BLOB,
                      p_dir  IN VARCHAR2,
                      p_filename IN VARCHAR2)
 AS
  l_file UTL_FILE.FILE_TYPE;
  l_buffer  RAW(32767);
  l_amount  BINARY_INTEGER :=32767;
  l_pos  INTEGER:=1;
  l_blob_len INTEGER;
BEGIN
  l_blob_len :=dbms_lob.getlength(p_blob);
-- hedef dosyayı aç
  l_file:=UTL_FILE.fopen(p_dir,p_filename,'wb',32767);
  
  WHILE l_pos <= l_blob_len 
  LOOP
    DBMS_LOB.read(p_blob,l_amount,l_pos,l_buffer);
    UTL_FILE.put_raw(l_file,l_buffer,TRUE);
    l_pos :=l_pos+l_amount;
  END LOOP;
  
  UTL_FILE.fclose(l_file);
  
  EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
      IF UTL_FILE.is_open(l_file) THEN
        UTL_FILE.fclose(l_file);
      END IF;
      RAISE;
END blob_to_file;
/

Bu prosedruru çağırırken blob alanı bir değişkene atayarak o değişkeni prosedure parametre olarak göndermemiz gerekmektedir. Aşağıda kullanımına dağir bir örnek kod verilmiştir.

declare
  l_blob BLOB;

begin
  select RESIM into l_blob 
  from MEDIA.RESIM
  where ID=1 ;
    blob_to_file(p_blob => l_blob,
           p_dir => 'EXP_IMP_DIR',
           p_filename => 'ornek_resim.jpg');
end;