POSTGRESQL PERFORMANCE — STATISTICS (PG_STAT_STATEMENTS)

İstatistikler veritabanındaki viewleri kullanarak ulaşıp veritabanı çalışması hakkında detaylı bilgilere ulaşabileceğimiz bilgileri içermektedir. Bu Bilgiler nelerdir;

 • Tablo İstatistikleri
 • Time-Consimuming queries
 • Tablo I/O
 • Index İstatistikleri
 • Index I/O
 • Waits vs…

En önemli ve hızlı sonuç alınabilecek Performance view pg_stat_statements  view idir. Sistem yüküne neden olan darboğaz tespiti için kullanabiliriz.

PG_STAT_STATEMENTS

Sistemde çalışan sorgular hakkında detaylı bilgiyi bu viewden öğrenebiliriz, ancak bu modul varsayılan olarak kurulu gelmemektedir. Aşağıda bu modulün kurulumu anlatılmaktadır.

 • postgresql.conf dosyasında shared_preload_libraries comment yapılmış durumda ise comment kısmını kaldırılmalıdır.
shared_preload_libraries = 'pg_stat_statements'

pg_stat_statements.max = 10000
pg_stat_statements.track = all

-- pg_stat_statements.max maximum izlenecek ifade sayısıdır defaultta 5000 olarak gelir.
/* pg_stat_statements.track Modülün hangi ifadeleri izlediğini kontrol eder. Geçerli değerler top(doğrudan istemciler tarafından yayınlanan ifadeleri), all(Tüm ifadeleri) ve none(istatistikleri toplamayı devre dışı bırak).
*/
 • restart database
 • CREATE EXTENSION pg_stat_statements;” ifadesini çalıştıralım
 • postgresql13-contrib paketi yüklü değilse yükleyelim;
postgres=# create extension pg_stat_statements;
CREATE EXTENSION

$ psql pgbench
pgbench=# create extension pg_stat_statements;
CREATE EXTENSION
postgres=# \d pg_stat_statements
          View "public.pg_stat_statements"
    Column    |    Type    | Collation | Nullable | Default
---------------------+------------------+-----------+----------+---------
 userid       | oid       |      |     |
 dbid        | oid       |      |     |
 queryid       | bigint      |      |     |
 query        | text       |      |     |
 plans        | bigint      |      |     |
 total_plan_time   | double precision |      |     |
 min_plan_time    | double precision |      |     |
 max_plan_time    | double precision |      |     |
 mean_plan_time   | double precision |      |     |
 stddev_plan_time  | double precision |      |     |
 calls        | bigint      |      |     |
 total_exec_time   | double precision |      |     |
 min_exec_time    | double precision |      |     |
 max_exec_time    | double precision |      |     |
 mean_exec_time   | double precision |      |     |
 stddev_exec_time  | double precision |      |     |
 rows        | bigint      |      |     |
 shared_blks_hit   | bigint      |      |     |
 shared_blks_read  | bigint      |      |     |
 shared_blks_dirtied | bigint      |      |     |
 shared_blks_written | bigint      |      |     |
 local_blks_hit   | bigint      |      |     |
 local_blks_read   | bigint      |      |     |
 local_blks_dirtied | bigint      |      |     |
 local_blks_written | bigint      |      |     |
 temp_blks_read   | bigint      |      |     |
 temp_blks_written  | bigint      |      |     |
 blk_read_time    | double precision |      |     |
 blk_write_time   | double precision |      |     |
 wal_records     | bigint      |      |     |
 wal_fpi       | bigint      |      |     |
 wal_bytes      | numeric     |      |     |

Buradan her sogunun kaç defa çağırıldığını ve çalışma sürelerini öğrenebileceğiz. Bu viewin anlamlandırılmasına kısaca değinecek olursak, stddev bize sorgunun çalışma zamanın değişken olup olmadığını, shared_ ile başlayan kısımlar sorgunun cevabının shared pool ile ilişkisini göstermeketedir. Değişken çalışma süreleri ise varsa aşağıdaki maddeler değerlenirilmelidir.

 • Lock ve Concurrency durumları
 • Farklı planlar mı kullanılıyor.

TOP 10 SQL for (POSTGRESQL-13) bazı column isimleri postgresql versiyonlarında farklı olduğundan bu sorgu farklı versiyonda çalışmayacaktır.

SELECT round((100 * total_exec_time / sum(total_exec_time)            
      OVER ())::numeric, 2) percent,            
      round(total_exec_time::numeric, 2) AS total,         
      calls,                          
      round(mean_exec_time::numeric, 2) AS mean,          
      substring(query, 1, 40)                 
 FROM pg_stat_statements                        
      ORDER BY total_exec_time DESC                        
      LIMIT 10;


 percent | total | calls | mean |        substring
---------+---------+-------+-------+------------------------------------------
  99.92 | 5896.48 |  528 | 11.17 | /*pga4dash*/              +
     |     |    |    | SELECT $1 AS chart_name, pg
  0.03 |  1.96 |   2 | 0.98 | SELECT set_config($1,$2,$3) FROM pg_sett
  0.02 |  1.13 |   3 | 0.38 | SELECT DISTINCT att.attname as name, att
  0.01 |  0.45 |   3 | 0.15 | SELECT at.attname, ty.typname, at.attnum
  0.00 |  0.22 |   2 | 0.11 | select * from pg_stat_statements
  0.00 |  0.16 |   1 | 0.16 | SELECT round(($1 * total_exec_time / sum
  0.00 |  0.12 |   2 | 0.06 | SELECT                 +
     |     |    |    |       gss_authenticated, e
  0.00 |  0.11 |   3 | 0.04 | SELECT at.attname, at.attnum, ty.typname
  0.00 |  0.10 |   1 | 0.10 | SELECT oid, pg_catalog.format_type(oid,
  0.00 |  0.10 |   2 | 0.05 | SELECT   +
     |     |    |    |       roles.oid as id, role

Genelde sistemde kötü çalışan ve darboğaz yatan bir sql varsa yukarıdaki listede çıkacaktır.

Veritabanı düzeyindeki istatistikler ise pg_stat_database ile incelenir.

postgres=# \d pg_stat_database
            View "pg_catalog.pg_stat_database"
    Column     |      Type      | Collation | Nullable | Default
-----------------------+--------------------------+-----------+----------+---------
 datid         | oid           |      |     |
 datname        | name           |      |     |
 numbackends      | integer         |      |     |
 xact_commit      | bigint          |      |     |
 xact_rollback     | bigint          |      |     |
 blks_read       | bigint          |      |     |
 blks_hit       | bigint          |      |     |
 tup_returned     | bigint          |      |     |
 tup_fetched      | bigint          |      |     |
 tup_inserted     | bigint          |      |     |
 tup_updated      | bigint          |      |     |
 tup_deleted      | bigint          |      |     |
 conflicts       | bigint          |      |     |
 temp_files      | bigint          |      |     |
 temp_bytes      | bigint          |      |     |
 deadlocks       | bigint          |      |     |
 checksum_failures   | bigint          |      |     |
 checksum_last_failure | timestamp with time zone |      |     |
 blk_read_time     | double precision     |      |     |
 blk_write_time    | double precision     |      |     |
 stats_reset      | timestamp with time zone |      |     |

Top QUERY SQL

TOP 10 I/O Query

 select userid::regrole, dbid, query
  from pg_stat_statements
  order by (blk_read_time+blk_write_time)/calls desc
  limit 10;

Top 10 Consuming Query

SELECT round((100 * total_time / sum(total_time)            
      OVER ())::numeric, 2) percent,            
      round(total_time::numeric, 2) AS total,         
      calls,                          
      round(mean_time::numeric, 2) AS mean,          
      substring(query, 1, 200)                 
 FROM pg_stat_statements                        
      ORDER BY total_time DESC                        
      LIMIT 10; 

Top 10 Response Time query

select userid::regrole, dbid, query
  from pg_stat_statements
  order by stddev_time desc
  limit 10;

Top 10 Memory Query

select userid::regrole, dbid, query
  from pg_stat_statements
  order by (shared_blks_hit+shared_blks_dirtied) desc
  limit 10;

Top 10 Temp Using Query

yugabyte=# select userid::regrole, dbid, query
  from pg_stat_statements
  order by temp_blks_written desc
  limit 10;

İstatistikleri Resetlemek için;

yugabyte=# select pg_stat_statements_reset();