SQL’E GİRİŞ  

 •  SELECT ifadesinin kabiliyetlerinin ortaya çıkarılması
 • Basit SELECT cümleleri yazmak
 • Kolonları seçmek ve onlara alias vermek
 • Aritmetik operatörler
 • NULL değeri
 • Birleştirme Operatörü
 • DISTINCT komutunun kullanımı

 

SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE) NEDİR ?

 • İlişkisel (RDMS) veritabanlarındaki bilgileri yönetmek ve sorgulamak için kullanılan bir dildir.
 • SQL, C, C++, C#, Java gibi bir programlama dili değildir Oracle, SQL Server, Sybase, MySQL, DB2 gibi veritabanlarında kullanılan alt dildir.
 • Kullanıcıların ve uygulamaların veritabanındaki verilere erişmek ve istediği değişiklikleri yapabilmek için kullandıkları komutlar bütünüdür.

SQL KOMUTLARININ SINIFLANDIRILMASI

SQL (alt dili) komutları yaptığı işlevler açısından DML, DDL ve DCL olmak üzere 3 kısıma ayrılır.

ddl dml dcl and tcl

 

SQL YAZMA KURALLARI

 • SQL ifadeleri büyük-küçük harf ayrımı yapmaz.
 • SQL ifadeleri bir yada daha fazla satırdan oluşur.
 • Anahtar kelimeler kısaltılamaz ya da satırlara bölünemez (SELECT, FROM, DISTINCT vs.) İfadeler genellikle ayrı satırlarda yer alırlar.
 • TAB ya da içeriden başlayarak yazma ifadelerin okunaklılığını kolaylaştırır.
 • Genellikle anahtar cümleler büyük harflerle yazılır.
 • Varsayılan yerleştirişe göre tarih ve karakter tipli veriler : sola bitişik.
 • Nümerik veriler : sağa bitişik yazılır.

t10101

İSTENİLEN KOLONLARI SEÇME

Personellerin Employees tablosundaki bilgilerini listeleyelim listeleyelim

Select * from hr.employees;

2018-06-29_115555

KOLONLARA ALİAS VERMEK

 • Kolonlar yeniden adlandırılır.
 • Hesaplamalarda kolaylık sağlar.
 • Kolon isminden hemen sonra yazılır.
 • Kolon ismiyle o kolona verilecek alias arasına AS ifadesi yazılabilir.
 • Alias eğer “%,#,$” gibi işaretler içeriyorsa, büyük küçük harf yazılmak isteniyorsa, Türkçe karakterler kullanılmak isteniyorsa çift tırnak içinde yazılır.

Tüm personellerin adını,soyadını,maaşını ve işe giriş tarihini (ADI,SOYADI,MAAS ve ISE_GIRIS_TARIHI ) şeklinde alias vererek listeleyelim

SELECT first_name “ADI”, last_name SOYADI , salary “MAAS”,hire_date as Ise_Giris_Tarihi FROM hr.employees;

2018-06-29_120248

NULL DEĞERİ VE ÖZELLİKLERİ

 • Bir NULL değer mevcut olmayan, bilinmeyen, belirtilmemiş yada uygun olmayan bir değerdir.
 • NULL değeri sıfır (0) yada boşluk değerleriyle aynı değildir.
 • Bir NULL ifadesinin aritmetik işleme girmesi sonucu oluşacak sonuç yine NULL’dur.

BİRLEŞTİRME OPERATÖRÜ (CONCAT)

 • Kolonları veya karakter dizilerini diğer kolonlarla birleştirir.
 • Çift düz çizgi karakteri (pipe=’||’) ile temsil edilir.
 • Karakter ifadeye sahip bir sonuç kolonu oluşturulur.
 • CONCAT komutu birleştirme işlemleri için kullanılabilir.

Personellerin adını,soyadını birleştirerek ve maasını AD SOYAD ve MAASLAR aliası vererek listeyelim

SELECT first_name||’ ‘||last_name AS “AD SOYAD”,concat(‘Maas: ‘,salary) “MAASLAR” FROM hr.employees;

2018-06-29_120650

TEKRARLAYAN SATIRLAR (DISTINCT)

 • Seçilen kolonlara ait aynı değere sahip satırlar tekrarlayabilir.
 • Birden fazla ama aynı değere sahip satırların tek bir satırda birleştirilmesini sağlamak için DISTINCT komutu kullanılır.

Şirketteki tüm müdürlükleri listeleyelim

select distinct department_name from hr.departments;

2018-06-29_120932

TABLO YAPISINI GÖRÜNTÜLEME (DESC)

 • Tablo yapılarını görüntülemek için DESCRIBE komutu kullanılır.
 • DESC[RIBE] table_name;
 • Hr.employees tablosunun yapısını listeleyelim

DESC HR.EMPLOYEES;