Standby Database Durumunu İzleme

Standby Veritabanımız primary veritabanımız ile senkron bir şekilde çalışıyor mu? Standby Veritabanı, primary nin arkasında mı kalıyor? Fark ne kadar, GAP oluştu mu?, Problem var mı? Varsa kaynağı nedir? vb. soruların cevapları bizim için oldukça önemlidir. Standby ve primary veritabanlarımızın durumlarını ve veri akışını izlememiz için bazı view ler mevcut standby durumumuzu ya bu view ler aracılıyla, Data Guard Broker (dgmrl) ile veya Enterprise Manager ile izleyebiliriz. İlk olarak ilgili viewlere bir göz atalım.

v$managed_standby : Background processlerin durumunu gösteriri bize, hadi bakalım;

 desc v$managed_standby;
 Name                   Null?  Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 PROCESS                      VARCHAR2(9)
 PID                        VARCHAR2(24)
 STATUS                       VARCHAR2(12)
 CLIENT_PROCESS                   VARCHAR2(8)
 CLIENT_PID                     VARCHAR2(40)
 CLIENT_DBID                    VARCHAR2(40)
 GROUP#                       VARCHAR2(40)
 RESETLOG_ID                    NUMBER
 THREAD#                      NUMBER
 SEQUENCE#                     NUMBER
 BLOCK#                       NUMBER
 BLOCKS                       NUMBER
 DELAY_MINS                     NUMBER
 KNOWN_AGENTS                    NUMBER
 ACTIVE_AGENTS                   NUMBER
 CON_ID                       NUMBER

Standby kısmında

SQL> select PROCESS,STATUS,THREAD#,SEQUENCE# from v$managed_standby;


PROCESS  STATUS     THREAD# SEQUENCE#
--------- ------------ ---------- ----------
ARCH   CLOSING        2     22
DGRD   ALLOCATED       0     0
DGRD   ALLOCATED       0     0
ARCH   CLOSING        2     26
ARCH   CLOSING        1     38
ARCH   CLOSING        2     27
RFS    IDLE         2     0
RFS    IDLE         2     28
RFS    IDLE         0     0
RFS    IDLE         1     0
RFS    IDLE         1     41

PROCESS  STATUS     THREAD# SEQUENCE#
--------- ------------ ---------- ----------
RFS    IDLE         0     0
RFS    IDLE         0     0
RFS    IDLE         0     0
MRP0   APPLYING_LOG     2     28


15 rows selected.


MRP APPLYING_LOG yazıyor ise redo apply işlemi çalışıyordur.

Primary Kısmında


SQL> select PROCESS,STATUS,THREAD#,SEQUENCE# from v$managed_standby;

PROCESS  STATUS     THREAD# SEQUENCE#
--------- ------------ ---------- ----------
ARCH   CLOSING        2     27
DGRD   ALLOCATED       0     0
DGRD   ALLOCATED       0     0
ARCH   CLOSING        2     24
ARCH   CLOSING        2     25
ARCH   CLOSING        2     26
LNS    WRITING        2     28

DGRD   ALLOCATED       0     0
DGRD   ALLOCATED       0     0

9 rows selected.

LNS Writting yazıyor Log Network Service çalışıyor, SGA içerisindeki redo buffer kayıtlarımız ONS (Oracle Network Service) gönderiliyor demekki, çok güzel.

Ayrıca bir kontrol daha yapalım. LAG var mı? var ise ne kadar geriden geliyor?

Primary Tarafta;

SQL> SELECT ARCH.THREAD# "Thread", ARCH.SEQUENCE# "Last Sequence Received", APPL.SEQUENCE# "Last Sequence Applied", (ARCH.SEQUENCE# - APPL.SEQUENCE#) "Difference" FROM (SELECT THREAD# ,SEQUENCE# FROM V$ARCHIVED_LOG WHERE (THREAD#,FIRST_TIME ) IN (SELECT THREAD#,MAX(FIRST_TIME) FROM V$ARCHIVED_LOG GROUP BY THREAD#)) ARCH,(SELECT THREAD# ,SEQUENCE# FROM V$LOG_HISTORY WHERE (THREAD#,FIRST_TIME ) IN (SELECT THREAD#,MAX(FIRST_TIME) FROM V$LOG_HISTORY GROUP BY THREAD#)) APPL WHERE ARCH.THREAD# = APPL.THREAD# ORDER BY 1;

  Thread Last Sequence Received Last Sequence Applied Difference
---------- ---------------------- --------------------- ----------
     1           40          40     0

     1           40          40     0
     2           27          27     0

     2           27          27     0

Standby Tarafında

SQL> SELECT ARCH.THREAD# "Thread", ARCH.SEQUENCE# "Last Sequence Received", APPL.SEQUENCE# "Last Sequence Applied", (ARCH.SEQUENCE# - APPL.SEQUENCE#) "Difference" FROM (SELECT THREAD# ,SEQUENCE# FROM V$ARCHIVED_LOG WHERE (THREAD#,FIRST_TIME ) IN (SELECT THREAD#,MAX(FIRST_TIME) FROM V$ARCHIVED_LOG GROUP BY THREAD#)) ARCH,(SELECT THREAD# ,SEQUENCE# FROM V$LOG_HISTORY WHERE (THREAD#,FIRST_TIME ) IN (SELECT THREAD#,MAX(FIRST_TIME) FROM V$LOG_HISTORY GROUP BY THREAD#)) APPL WHERE ARCH.THREAD# = APPL.THREAD# ORDER BY 1;

  Thread Last Sequence Received Last Sequence Applied Difference
---------- ---------------------- --------------------- ----------
     1           40          40     0
     2           27          27     0

Gayet başarılı herhangi bir gecikme durumu yok :)).

Ayrıca aşağıdaki v$dataguard_stats viewi bize dataguard istatistics bilgilerinide verecektir. Lag olumuşsa burada görünecektir.

SQL> set lines 200
SQL> column value format a20
SQL> select SOURCE_DB_UNIQUE_NAME,NAME,VALUE from v$dataguard_stats;
SOURCE_DB_UNIQUE_NAM NAME               VALUE
-------------------- -------------------------------- --------------------
racdb        transport lag          +00 00:00:00
racdb        apply lag            +00 00:00:00
racdb        apply finish time
           estimated startup time      78


Dataguard durumu ile ilgili v$dataguard_status view inden bilgi alınabilir.

Select
  to_char(timestamp,'YYYY-MON-DD HH24:MI:SS') Timestamp,
  Facility,
  Severity,
  Message
From
  v$dataguard_status
Order by
  Timestamp desc;
select *
 from (select TIMESTAMP,
        completion_time "ArchTime",
        SEQUENCE#,
        round((blocks * block_size) / (1024 * 1024), 1) "Size Meg",
        round((TIMESTAMP - lag(TIMESTAMP, 1, TIMESTAMP)
           OVER(order by TIMESTAMP)) * 24 * 60 * 60,
           1) "Diff(sec)",
        round((blocks * block_size) / 1024 /
           decode(((TIMESTAMP - lag(TIMESTAMP, 1, TIMESTAMP)
               OVER(order by TIMESTAMP)) * 24 * 60 * 60),
              0,
              1,
              (TIMESTAMP - lag(TIMESTAMP, 1, TIMESTAMP)
               OVER(order by TIMESTAMP)) * 24 * 60 * 60),
           1) "KB/sec",
        round((blocks * block_size) / (1024 * 1024) /
           decode(((TIMESTAMP - lag(TIMESTAMP, 1, TIMESTAMP)
               OVER(order by TIMESTAMP)) * 24 * 60 * 60),
              0,
              1,
              (TIMESTAMP - lag(TIMESTAMP, 1, TIMESTAMP)
               OVER(order by TIMESTAMP)) * 24 * 60 * 60),
           3) "MB/sec",
        round(((lead(TIMESTAMP, 1, TIMESTAMP) over(order by TIMESTAMP)) -
           completion_time) * 24 * 60 * 60,
           1) "Lag(sec)"
     from v$archived_log a, v$dataguard_status dgs
     where a.name = replace(dgs.MESSAGE, 'Media Recovery Log ', '')
      and dgs.FACILITY = 'Log Apply Services'
     order by TIMESTAMP desc)
 where rownum < 10;