POSTGRESQL-13 KURULUMU

İşletim sistemi olarak Rathet 7.4 kullanacağız.

 # sudo yum install -y postgresql13-server

/etc/hosts dosyasına ip ve hostname kısmını ekliyoruz

echo 150.150.100.71 psgdbm1 >> /etc/hosts

Database dosyalarımız için klasörümüzü oluşturalım ve yetkilendirmesini yapalım ayrııca postgres userına parola oluşturalım.

# mkdir -p /database/data
# id postgres
uid=26(postgres) gid=26(postgres) groups=26(postgres)
# chown postgres:postgres -R /database/
# passwd postgres
# su - postgres

postgres .bash_profile dosyasını düzenleyelim.

PGDATA=/database/data
export PGDATA
PATH=$PATH:/usr/pgsql-13/bin
export PATH

Postgresql servislerini çlıştırmadan önce data dosyasının yerini postgresql servis dosyasında environment PGDATA kısmını aşağıdaki gibi değiştirelim.

# vi /usr/lib/systemd/system/postgresql-13.service

Environment=PGDATA=/database/data/

şimdi postgres kullanıcı ile aşağıdaki komutu veriyoruz.

$ initdb
The files belonging to this database system will be owned by user "postgres".
This user must also own the server process.

The database cluster will be initialized with locale "en_US.UTF-8".
The default database encoding has accordingly been set to "UTF8".
The default text search configuration will be set to "english".

Data page checksums are disabled.

fixing permissions on existing directory /database/data ... ok
creating subdirectories ... ok
selecting dynamic shared memory implementation ... posix
selecting default max_connections ... 100
selecting default shared_buffers ... 128MB
selecting default time zone ... Europe/Istanbul
creating configuration files ... ok
running bootstrap script ... ok
performing post-bootstrap initialization ... ok
syncing data to disk ... ok

initdb: warning: enabling "trust" authentication for local connections
You can change this by editing pg_hba.conf or using the option -A, or
--auth-local and --auth-host, the next time you run initdb.

Success. You can now start the database server using:

  pg_ctl -D /database/data -l logfile start

/database/data dizinine database kurulumumuz yapıldı. Şimdi bazı dosyaları inceleyelim. potgres userı ile $PGDATA dizini altındaki dosyaları inclersek;

$ cd $PGDATA
$ ls
base       pg_commit_ts  pg_logical  pg_serial   pg_subtrans pg_wal        postmaster.opts
current_logfiles pg_dynshmem  pg_multixact pg_snapshots pg_tblspc  pg_xact        postmaster.pid
global      pg_hba.conf  pg_notify   pg_stat    pg_twophase postgresql.auto.conf
log        pg_ident.conf pg_replslot  pg_stat_tmp  PG_VERSION  postgresql.conf

Database client bağlantıları için izinleri girebildiğimiz pg_hba.conf dosyasını düzenleyelim. Bu dosyanın en altına aşağıdaki satırı ekleyerek tüm IP aralıkları için bağlantı izni sağlıyoruz.

$ vi pg_hba.conf
host  all       all       0.0.0.0/0        trust

Diğer bir ayar yapacağımız dosya ise postgresql.conf dosyasıdır; Bu dosya içerisinde listener ayarlarını “localhos” tan alıp tüm bağlantıları dinlemesi için “*” ile değiştiriyoruz. Ayrıca listener portunuda 5432 olarak açıyoruz.

$ vi postgresql.conf

listen_addresses = '*'
port = 5432

Root ile firewall 5432 portu için izin sağlıyoruz

# firewall-cmd --add-port=5432/tcp --permanent
success
# firewall-cmd --reload
success

Postgresql servisini tekrar çalıştıralım

# systemctl restart postgresql-13
# systemctl status postgresql-13
● postgresql-13.service - PostgreSQL 13 database server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postgresql-13.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Wed 2021-02-17 16:33:53 +03; 1min 35s ago
   Docs: https://www.postgresql.org/docs/13/static/
 Process: 2308 ExecStartPre=/usr/pgsql-13/bin/postgresql-13-check-db-dir ${PGDATA} (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 2314 (postmaster)
  CGroup: /system.slice/postgresql-13.service
      ├─2314 /usr/pgsql-13/bin/postmaster -D /database/data/
      ├─2317 postgres: logger
      ├─2319 postgres: checkpointer
      ├─2320 postgres: background writer
      ├─2321 postgres: walwriter
      ├─2322 postgres: autovacuum launcher
      ├─2323 postgres: stats collector
      └─2324 postgres: logical replication launcher

Feb 17 16:33:48 psgdbm1 systemd[1]: Starting PostgreSQL 13 database server...
Feb 17 16:33:48 psgdbm1 postmaster[2314]: 2021-02-17 16:33:48.399 +03 [2314] LOG: redirecting log output ...ocess
Feb 17 16:33:48 psgdbm1 postmaster[2314]: 2021-02-17 16:33:48.399 +03 [2314] HINT: Future log output will...log".
Feb 17 16:33:53 psgdbm1 systemd[1]: Started PostgreSQL 13 database server.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.

Bir sonraki yazımızda mimari özelliklerini inceleyeceğiz.